Dewan Penasehat 2014 – 2019

Ketua : H. Saiful Illah, SH.
Wakil Ketua : H. Sulamul Hadi Nurmawan
Wakil Ketua : H. Emir Firdaus
Wakil Ketua : H. Imam Rahmad
Anggota : Ir. Agus Budi Cahyono
Anggota : Pramu Sigit
Anggota : Dr. Fenny Apridawati, SKM., Mkes.
Anggota : Mulyadi
Anggota : M. Husni Thamrin, SH., MM.